កម្មវិធី Tourism & MICE Biz Fair 2020 ដែលរៀបចំឡើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ B2B Park

ក្រុមពាណិជ្ជករនិងប្រតិបត្តិករលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍បានជួបជុំពិភាក្សាគ្នានិងសិក្សាពីឱកាសវិនិយោគជាដៃគូលើកដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទ“Tourism & MICE Biz Fair 2020” ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ B2B Park ។

#B2BPark #Tourism #BizFair2020
Posted by B2B Park in Default Category on December 05 2019 at 09:14 AM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif