ទីតំាងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែ ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាB2BPark

ឱកាស​ក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍ប៊ីធូប៊ីផាក!!

ទីតំាងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែ ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មB2BPark បូករួមអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត!!

ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតនិងកក់ទីតាំង៖ 066/077/098-979-123 (For leasing inquiries)

Facebook: www.facebook.com/b2bpark
Twitter: www.twitter.com/b2b_park
Linkedin: www.linkedin.com/in/b2b-park-9a3050193
Instagram: www.instagram.com/b2bpark
Website: www.b2bpark.asia
-----
bringing new and exciting experience for leisure and business meetings.

#B2BPark #B2BCommerialCenter #WholesalesTrade #Leisure #B2BDigitalPark #Riich #TradeExpo #ICTandElectronicCenter #B2BMall
Posted by B2B Park in Default Category on December 02 2019 at 09:15 AM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif