អ្នកជំនាញដេញសម័យទំនើប #កណ្ដុល #កន្លាត #មូស #ហើយនិងរុយលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ!

Pest Reject Smart or Pest Reject Ultra ឧបករណ៍ដេញ
#កណ្តុល #កន្លាត #មូស #រុយ និង#ពពួកសត្វល្អិតដដៃទៀត
ប្រើត្រឹមតែ១យប់រត់បាត់អស់ "

?មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុប
?ដេញកណ្តុរដែលរត់លើពិដានបាន
?កណ្តុរចូលក្នុងឡានឬកាត់ខ្សែភ្លើងឡាន
?មានលក់ដុំនិងរាយ

កំលាំងការពារ160²
មានសំលេងដេញរហូតដល់ទៅ៤ប្រភេទ

1. Ultrasonic Wave
2. Electromagnetic Wave
3. Simulated Wave
4. Medium Wave
Posted by Linda Huang in Default Category on September 17 2019 at 02:15 PM  ·  Public

Comments (0)

No login
gif